Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat chrzanowski

Zobacz również:
2018 Styczeń
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 625 299 192 116 3750 2101 463 284
w tym
osoby
poprzednio pracujące 568 261 175 104 3385 1849 460 281
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
36 23 10 9 205 133 107 66
dotychczas nie pracujące 57 38 17 12 365 252 3 3
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 223 103 82 53 1312 711 175 107
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 2 - - 10 7 3 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 46 25 18 8 123 81 4 3
Cudzoziemcy - - - - 6 2 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 167 77 35 20 920 511 90 57
Bez doświadczenia zawodowego 126 67 36 22 649 419 3 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 32 - 6 - 528 - 22
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 517 260 134 84 3103 1787 323 200

W tym

Do 30 roku życia 254 123 79 50 914 580 88 53
Do 25 roku życia 140 71 37 21 449 272 26 13
długotrwale bezrobotne 147 87 41 25 1990 1180 1 1
Powyżej 50 roku życia 118 47 26 16 1070 447 191 110
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 4 1 - - 93 47 1 1
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 53 36 11 8 547 495 70 61
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 9 8 1 1
Niepełnosprawni 22 12 6 4 196 79 21 12
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3553 2030 1255 707 428 277
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 625 299 223 103 120 66

z tego

po raz pierwszy 96 51 40 21 22 13
po raz kolejny 529 248 183 82 98 53

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 35 27 15 11 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 3 - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 428 228 166 99

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 192 116 82 53

z tego

niesubsydiowanej 183 114 77 52

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 14 6 5 3
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 9 2 5 1

z tego

prac interwencyjnych 5 1 2 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 1 1
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 3 - 2 -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 33 25 11 10
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 26 15 12 8
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 57 18 20 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 28 11 7 2
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 5 2 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 6 3 5 2
innych 76 37 29 15
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3750 2101 1312 711
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 509 309 199 120

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 831 558 400 253 1034 437 1973 1164
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 254 123 140 71 118 47 147 87
z tego po raz pierwszy 68 36 49 27 10 5 - -
po raz kolejny 186 87 91 44 108 42 147 87

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 20 14 12 8 8 7 11 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 4 - 3 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 159 93 88 49 82 37 130 71

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 79 50 37 21 26 16 41 25

z tego

niesubsydiowanej 74 48 34 20 26 16 40 25
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 2 - 3 1
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 5 2 3 1 - - 1 -
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 1 - - 1 -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 3 - 2 - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 19 14 15 11 1 1 7 5
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 7 5 4 3 7 3 12 6
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 7 12 5 14 3 20 8
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 5 5 3 5 1 7 3
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 5 2 4 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 5 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 6 3 - -
innych 25 12 15 6 13 7 38 22
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 8 3 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 914 580 449 272 1070 447 1990 1180
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 274 182 192 124 115 50 179 130
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 105 56
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 205 149
w tym w ramach bonu stażowego 11 6
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 24 10
w tym powyżej 60 roku życia 9 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 118 52
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 20 9
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 18 9

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 7 4
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 8 4
innych 3 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 120 52

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 41 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 1 -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 -
cudzoziemcy 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 14 7
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 22 15 29 16
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 18 12 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 18 12 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 3 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -