file:///B:/Rafa%C5%82/Dokumentacja%20Grupa%20Ma%C5%82opolski%20Zachodniej/
Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat chrzanowski

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 437 212 176 95 3739 2088 464 289
w tym
osoby
poprzednio pracujące 399 187 167 87 3380 1842 462 287
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
14 11 11 6 195 130 100 66
dotychczas nie pracujące 38 25 9 8 359 246 2 2
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 159 73 63 33 1313 712 177 113
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 1 2 2 9 5 3 2
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 39 22 11 8 128 81 3 3
Cudzoziemcy - - - - 6 2 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 111 44 37 25 907 491 86 54
Bez doświadczenia zawodowego 73 44 17 14 638 416 2 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 37 - 8 - 545 - 27
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 385 202 119 60 3102 1788 320 206

W tym

Do 30 roku życia 178 86 56 28 915 575 86 58
Do 25 roku życia 112 52 26 12 459 273 24 15
długotrwale bezrobotne 113 64 48 28 1973 1166 - -
Powyżej 50 roku życia 65 34 27 13 1061 446 177 100
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 2 - 1 1 87 44 1 1
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 58 45 17 12 569 515 86 77
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 10 9 1 1
Niepełnosprawni 23 12 9 4 198 79 17 10
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3750 2101 1312 711 463 284
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 437 212 159 73 73 48

z tego

po raz pierwszy 58 29 22 14 9 6
po raz kolejny 379 183 137 59 64 42

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 42 27 16 8 1 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 448 225 158 72

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 176 95 63 33

z tego

niesubsydiowanej 160 86 57 31

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 6 4 1 1
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 16 9 6 2

z tego

prac interwencyjnych 4 1 2 1
robót publicznych 1 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 4 2 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 1 - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 1 - 1 -
inne 5 4 1 -
rozpoczęcie szkolenia 11 1 6 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 4 - 2 -
rozpoczęcie stażu 23 19 13 10
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 12 3 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 62 19 22 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 30 21 11 8
podjęcia nauki 1 - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 6 6 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 2 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 - -
innych 122 58 38 11
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3739 2088 1313 712
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 493 303 189 118

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 914 580 449 272 1070 447 1990 1180
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 178 86 112 52 65 34 113 64
z tego po raz pierwszy 47 22 35 17 3 2 - -
po raz kolejny 131 64 77 35 62 32 113 64

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 22 13 14 6 6 4 10 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 2 - 2 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 169 84 95 44 74 35 130 78

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 56 28 26 12 27 13 48 28

z tego

niesubsydiowanej 46 22 22 11 25 12 46 27
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 1 1 1 1 1 3 3
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 10 6 4 1 2 1 2 1
z tego prac interwencyjnych 3 1 2 - - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 - - 1 1 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - 1 - 1 -
inne 5 4 2 1 - - - -
rozpoczęcia szkolenia 8 1 4 - - - 2 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 4 - 2 - - - - -
rozpoczęcia stażu 14 11 9 7 2 2 8 8
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 7 1 3 - 4 1 5 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 24 8 15 6 8 2 15 7
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 15 12 9 7 6 3 9 6
podjęcia nauki 1 - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 6 6 4 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 3 2 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 2 1 - -
innych 44 23 29 12 16 5 38 20
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 7 7 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 915 575 459 273 1061 446 1973 1166
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 262 175 181 117 113 52 175 123
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 92 46
zatrudnione przy robotach publicznych 1 1
odbywające szkolenie 11 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 4 -
odbywające staż 184 139
w tym w ramach bonu stażowego 11 6
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 23 9
w tym powyżej 60 roku życia 8 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 120 52
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 14 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 6 4
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 127 49

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 45 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 1 -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 -
cudzoziemcy 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 14 7
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 26 16 44 28
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 27 17 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 27 17 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 3 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -