file:///B:/Rafa%C5%82/Dokumentacja%20Grupa%20Ma%C5%82opolski%20Zachodniej/
Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

Co to jest ?

 

Pracodawca zainteresowany rozwojem zawodowym może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jest on przeznaczany na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców.

 

Co można sfinansować ze środków KFS ?

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
  o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 •  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
  po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Kto może ubiegać się o środki z KFS

 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji pracowników.  Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

 

W jakiej wysokości można otrzymać  dofinansowanie ?

 

Na wniosek pracodawcy starosta może sfinansować koszty, o których mowa powyżej w wysokości do 80% ( jednak nie więcej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika w danym roku), a w przypadku mikroprzedsiębiorców do 100% ( jednak nie więcej niż do wysokości 150% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika w danym roku),

 

Uwaga:

 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 

O czym warto wiedzieć:

 • Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się
  do decyzji pracodawcy ( nie jest wymagane, aby pracodawca kierował pracowników do instytucji posiadających wpis
  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych)
 • Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego
  ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
 • Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie: przestrzegania postanowień umowy
  o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków; dla celów kontroli starosta może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień
 • Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy udzielane pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis.

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z póżn.zm)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków
  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2014 poz. 639);
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz. U. z 2016r. po 2155);
 4.  Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
   o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
 6. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
  w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE)
  nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
 7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z  2016r.
  poz. 1808);

Kontakt:

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. 203 ( II piętro) tel. 0-32 75 33 833.

 

Przyjmowanie stron: od poniedziałku – do piątku od 8.00 do 14.00

 

Strona dodana przez: Marta Kitlińska (2014-08-01 14:53:32)
Zredagowana przez: Anna Urbańska (2018-02-13 07:50:59)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2018 ROKU 2018-01-26 539.55kB POBIERZ
Dokument PDF Krajowy Fundusz Szkoleniowy, trójstronne umowy szkoleniowe broszura informacyjna 2015-02-20 523.98kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek KFS 2018-02-13 82.28kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 1 2018-02-13 147kB POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 2 2018-02-13 32.36kB POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 3 2018-02-13 34.67kB POBIERZ
Dokument docx załacznik nr 4 2018-02-13 31.57kB POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 5 2018-02-13 31.01kB POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 6 2018-02-13 30.2kB POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 7 2018-02-13 30.1kB POBIERZ
Dokument docx załacznik nr 8 2018-02-13 19.68kB POBIERZ
Dokument PDF barometr powiat chrzanowski 2018-02-13 21.03kB POBIERZ
Dokument PDF barometr małopolska 2018-02-13 20.78kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-chrzanow.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/332