file:///B:/Rafa%C5%82/Dokumentacja%20Grupa%20Ma%C5%82opolski%20Zachodniej/
Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Statystyki graficzne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne 

 

Oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę w pełnym wymiarze czasu pracy, w zamian za uzyskiwaną z urzędu pracy refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

 

 

 

 

 

 

 Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych  bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

 

Kto może być kandydatem do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych:

 

W ramach prac interwencyjnych zatrudnione mogą być jedynie osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy II.

 

 O czym warto wiedzieć:

 • Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.
 • Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres
  3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Niewywiązanie się z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji,
  w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał
  w zatrudnieniu.
 • Pomoc w ramach prac interwencyjnych udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:  

 1. Art. 51, 56, 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)

 3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

Kontakt:

 

Szczegółowych informacji udziela:  Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. 203 (II piętro); tel. 75 33 835  e-mail:  jsroka@pup-chrzanow.pl

 

 przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek od 8.00 do 14.00

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Marta Kitlińska (2018-02-01 12:05:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-chrzanow.pl/strona/prace-interwencyjne/113