Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków KFS

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 
NA FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 

Nabór będzie prowadzony od dnia 09 października 2017 r. do dnia 13 października 2017 r.

 

O przyznanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 może ubiegać się Pracodawca, którego wniosek spełnia warunki określone w podstawowych priorytetach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dodatkowo warunki określone przez Radę Rynku Pracy, tj. spełnia łącznie co najmniej jeden z priorytetów podstawowych i jeden priorytet wydatkowania środków z rezerwy KFS.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2017 określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Priorytet 1 – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Priorytet 2 – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Priorytet 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS w 2017 r. zdefiniowane przez Radę Rynku Pracy:

 

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.).

 

Planowana do realizacji forma kształcenia ustawicznego finansowana ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego musi rozpocząć się w bieżącym roku i zostać sfinansowana w całości ze środków rezerwy KFS w roku 2017.

 

 

Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy będzie uwzględniać:

a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

g) wielkość przedsiębiorcy;

h) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem otrzymanego limitu środków.

 

Ocena wniosku dokonywana będzie w trzech etapach:

1) Ocena formalna z punktu widzenia zgodności dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) Ocena merytoryczna wniosków spełniających wymagania formalne według kryteriów oceny, o których mowa w lit. b) – g).

3) Sporządzenie listy rankingowej ocenionych wniosków z uwzględnieniem posiadanego limitu środków KFS na dany rok. Lista rankingowa zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych urzędu.

 

Wnioski mogą być składane w terminie ogłoszonego naboru w postaci:

  • papierowej w siedzibie urzędu na dzienniku podawczym (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • elektronicznej od dn. 09 października 2017 r. godz. 7.30 do dn. 13 października 2017 r. godz. 15.30.

 

Wszystkie wymagane druki znajdują się na stronie internetowej PUP w Chrzanowie, tj.:

http://pup-chrzanow.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/332

Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywizacji Zawodowej – pok. 203 (II piętro),

tel. 32 75 33 833.

Aktualność dodana przez: Lidia Góralewicz (2017-10-05 13:37:07) , zredagowana przez: Lidia Góralewicz (2017-10-05 13:39:06)
Data wydarzenia : 2017-10-05
Data publikacji : 2017-10-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-chrzanow.pl/wydarzenie/591/nabor-wnioskow-kfs