file:///B:/Rafa%C5%82/Dokumentacja%20Grupa%20Ma%C5%82opolski%20Zachodniej/
Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców.

 

Nabór będzie prowadzony od dnia 19lutego 2018r. do dnia 23lutego 2018r.

 

Nabór wniosków będzie powtarzany w sytuacji pozostawania środków KFS w dyspozycji urzędu.

 

Pula środków finansowych na 2018 rok w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego to 274.000,00 zł.

 

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie chrzanowskim, który wpisuje się w jeden z priorytetów określonych w 2018 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

1)   wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2)   wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

 

UWAGA!

W ramach priorytetu nr 1 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu chrzanowskiego lub województwa małopolskiego zgodnie z barometrem zawodów 2018. Oznacza to, że kluczowym jest w jakim zawodzie planowane jest kształcenie a nie w jakim zawodzie osoba kierowana na kształcenie obecnie pracuje.

W ramach priorytetu nr 2 wnioskodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy,
a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane
z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wsparciem w ramach tego priorytetu można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii
i narzędzi pracy

 

W ramach priorytetu nr 3 promowane są działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności  powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej (w stosunku do lat 2016 i 2017 nie ma tu żadnych zmian). Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U.
z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)

 

Informujemy również, że planowane przez Państwa kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS musi się rozpocząć w bieżącym roku i w tym roku musi zostać sfinansowane z tych środków!

 

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117), a także z obowiązującym „Regulaminem przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie".


Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

1)   zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2)   zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3)   koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4)   posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5)   w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6)   plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7)   wielkość przedsiębiorcy;

8)   możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku
z uwzględnieniem otrzymanego limitu środków.

 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzie Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!

 

Wnioski można składać w wersji papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu lub w wersji elektronicznej (z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP) – w terminie ogłoszonego naboru

(decyduje data wpływu do Urzędu, nie data stempla pocztowego).

Aktualność dodana przez: Anna Urbańska (2018-02-12 14:40:18) , zredagowana przez: Rafał Wojar (2018-02-21 14:04:49)
Data wydarzenia : 2018-02-21
Data publikacji : 2018-02-21

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-chrzanow.pl/wydarzenie/612/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego